TKP HEADLINE

คุณแม่คำสอน สระทอง ศิลปินแห่งชาติ

 

คุณแม่คำสอน สระทอง ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ สาขาทัศนศิลป์ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้านการทอผ้าแพรวา จนกระทั่งเกิดความเชี่ยวชาญและได้พัฒนารูปแบบลวดลายให้สวยงามทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยนิยม สามารถประดิษฐ์ลวดลายได้อย่างประณีตงดงาม ได้คิดลวดลายผ้า ค้นลวดลายผ้าแพรวารูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มเติม ตามจินตนาการ อีกทั้งยังได้คิดประดิษฐ์รูปแบบการทอผ้าที่เรียกว่า “เขาลาย หรือ ตะกรอลาย” เพื่อช่วยเพิ่ม ความสะดวกในการประดิษฐ์ลวดลายแพรวาให้สามารถทอเป็นแบบเดียวกันอย่างเป็นระบบทั้งผืน นับเป็นมิติ การทอผ้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค นางคําสอน สระทองได้เป็นผู้นํากลุ่มทอผ้าไหมแพรวานําผ้าไหมแพรวายาวที่สุด ในโลก 99 เมตร 60 ลาย ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผ้าไหมแพรวาอ่านต่อที่นี่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชัย

 

 เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยได้ความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอสามชัย ทั้ง 4 ตำบล คือ ตำบลหนองช้าง ตำบลคำสร้างเที่ยง ตำบลสำราญ และตำบลสำราญใต้ให้ความช่วยเหลืออุดหนุนงบประมาณโดยระยะแรกได้อยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคำม่วง และกรมการศึกษานอกโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงาน กศน. สร้างอาคารสำนักงานและห้องสมุดประชาชนเป็นอ่านต่อที่นี่

ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร

 

ด้วยสภาพพื้นที่บ้านโนนแต้ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีสมุนไพรอยู่หลายชนิด ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมที่ถ่ายทอดมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เมื่อมีการใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึ้นจึงเริ่มมีการปลูกเพื่อทดแทนและเพื่อความสะดวกในการใช้งาน มีการเก็บสมุนไพรในท้องถิ่นตามธรรมชาติและสมุนไพรที่แต่ละครัวเรือนปลูกไว้ ต่อมาจึงมีการรวมตัวของผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร จัดตั้งเป็นอ่านต่อที่นี่

กศน.อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามชัย ที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ ถนนบ้านโพน –วังสามหมอ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์รหัสไปรษณีย์ ๔๖๑๘๐โทร.๐๔๓-๘๑๘๑๗๗ โทรสาร๐๔๓-๘๑๘๑๗๗ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา อ่านต่อที่นี่


วัดไตรภูมิ

 


ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านโนนบุรี ถนนหลักเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๘ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ อำเภอสหัสขันธ์ อยู่ในบริเวณสร้างเขื่อนลำปาว จึงย้ายวัดไตรภูมิมาตั้งในที่เชิงเขาภูสิงห์ด้านทิศใต้จนถึงปัจจุบันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕  มีพระแก้ว เป็นเจ้าอาวาสเป็นคนแรก  (๒๔๓๐-๒๔๔๔)ปัจจุบันมีพระมหานำพล  ทิตฺตวฑฺฒโน (ธาดาพรหมสถิต) เจ้าคณะตำบลภูสิงห์ เป็นเจ้าอาวาส  (๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน) วัดไตรภูมิมีความสำคัญหลายประการคือ  ๑ เป็นที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะตำบลภูสิงห์ ๒ เป็นสำนักศาสนศึกษาบาลี ๓ เป็นสำนักปฏิบัติประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (แห่งที่ ๕)  ๔ เป็นศูนย์อบรมประชาชนประจำตำบลภูสิงห์ (อปต.) ๕ เ ป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ , มีปูชนียสถานที่สำคัญ

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะสักการะพระประชาชนบาล

 

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะสักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล เชิงเขาภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชนกว่า 1,300 คนแต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองและแพรวา จัดริ้วขบวนรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดการจัดงาน 7 วัน 7 คืน ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล เจ้าเมืองคนแรกของเมืองสหัสขันธ์ อ่านต่อที่นี่

ถนนไดโนโรด Dino Road

 

ไดโนโรด คือถนนสายกลางเมือง เดิมเคยเป็นตลาดค้าขายมีลักษณะเป็นห้องแถวไม้เก่าๆ สร้างขึ้นตั้งปี พ.ศ.๒๕๑๐  ตั้งแต่อ.สหัสขันธ์ (ต.โนนศิลา) เก่าถูกน้ำท่วมเนื่องจากมีการสร้างอ่างเก็บน้ำลำปาว แล้วอพยพโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานในที่แห่งใหม่ที่ตำบลโนนบุรี ในปัจจุบัน จากการที่สภาพอาคารบ้านเรือนมีลักษณะเป็นห้องแถวไม้เก่าๆ  จึงทำให้ชุมชนอยากจะสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่คล้ายเชียงคาน โดยการสนับสนุนจากเทศบาลโนนบุรี ให้ไปศึกษาดูงาน กอร์ปกับปัญหาของชุมชนที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวน้อย เนื่องจากพิพิธภัณฑ์อยู่ไกลจากชุมชน  จึงอยากจะสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เชื่อมโยง  โดยตั้งชื่อถนนสายนี้ว่า ถนนไดโนโรด Dino Road อ่านต่อที่นี่

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand